Mogelijkheden
voor uw auto?

Privacy policy

MIXED.Industries is een holding die voortdurend nieuwe merken, kansen en producten ontwikkeld. We bieden diverse producten en services in uiteenlopende branches aan. Onder de MIXED.Industries Group valt o.a. de Automotive branch, waaronder we een breed scala aan mobiliteitsoplossingen aanbieden. FRST levert diensten en producten op het gebied van mobiliteit. Wij streven ernaar de privacy van alle gebruikers van onze website te beschermen. Wij verzoeken u dit privacybeleid, waarin uiteen wordt gezet hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen, aandachtig door te lezen.

 

1. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen of een verzoek hebt over dit privacybeleid of in het algemeen wilt weten hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u via mail contact opnemen met; info@frst.nl

 

2. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de diensten van FRST, bijvoorbeeld als u een tuning aan uw auto laat uitvoeren.

 

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ OVER U VERZAMELEN

In het kader van ons streven de privacy van onze klanten en de bezoekers aan onze sites te beschermen, willen we graag duidelijkheid verschaffen over de soorten persoonsgegevens die wij over u verzamelen. Als u gebruik maakt van onze diensten, word verzocht informatie over uzelf te verstrekken, zoals uw naam, contactgegevens, adresgegevens, mailadres en betalingsgegevens, zoals credit- of bankcardgegevens. Daarnaast verzamelen wij informatie over uw voertuig om u, indien u in de toekomst wederom gebruik wenst te maken van onze diensten, zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

4. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

 1. Wij verwerken uitsluitend de (persoons)gegevens die we over u verzamelen als daar een reden voor bestaat en deze reden is toegestaan op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben een rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer wij deze moeten verwerken om u de diensten waarom u verzoekt te kunnen verlenen, om een overeenkomst met u aan te gaan, als we daarvoor uw toestemming hebben, als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, of als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben.
 2. Wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwerken om u de verzochte diensten te kunnen verlenen of een overeenkomst met u aan te gaan, gebruiken we uw persoonsgegevens:
  1. om u de verzochte diensten aan te bieden;
  2. om betaling van u te verkrijgen; en
  3. om contact met u op te nemen wanneer dit nodig is in verband met het verlenen van de diensten.
 3. Als daarvoor een wettelijke verplichting op ons rust, kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om:
  1. een administratie van jouw order(s) bij te houden; en
  2. overige op ons rustende wettelijke verplichtingen of toepasselijke regelgeving na te leven.

 

5. DIRECT MARKETING

Als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij daarvoor een gerechtvaardigde reden hebben (en dit ons op grond van de wet is toegestaan) gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over onze producten en diensten waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd kunt zijn. Wij kunnen daarvoor per e-mail  contact met u opnemen. U kunt uw marketingvoorkeuren opvragen en wijzigen door een mail te sturen naar info@frst.nl.

6. HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN

 1. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wij denken dat strikt noodzakelijk is.
 2. Door ons verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is voor de in het artikel ‘Gebruik van mijn gegevens’ omschreven doeleinden, overeenkomstig onze gerechtvaardigde belangen of voor de in de toepasselijke wet- of regelgeving voorgeschreven termijn, bijvoorbeeld voor verslaggevingsdoeleinden.
 3. Bij het vaststellen van de toepasselijke bewaartermijnen nemen wij onder andere de volgende factoren in acht:
  1. onze contractuele verplichtingen en rechten ten aanzien van de betreffende gegevens;
  2. wettelijke plicht(en) om gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren;
  3. de wettelijke verjaringstermijnen volgens het toepasselijke recht;
  4. onze gerechtvaardigde belangen voor verwerking, mits wij een belangenafweging hebben uitgevoerd;
  5. (mogelijke) geschillen; en
  6. door de betreffende autoriteit voor gegevensbescherming uitgevaardigde richtlijnen.
 4. In alle andere gevallen worden uw persoonsgegevens gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld.

7. HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN

 1. De gegevens die we over u verzamelen worden overgebracht naar en opgeslagen op onze servers. Wij zijn heel voorzichtig en transparant over met wie we uw persoonsgegevens delen.
 2. Wij delen uw persoonsgegevens intern binnen MIXED.Industries voor zover nodig in verband met de in artikel 4 genoemde doeleinden.
 3. Wij kunnen uw persoonsgegevens tevens bekendmaken:
  1. als wij verplicht zijn (en/of als wij van oordeel zijn dat wij verplicht zijn) uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke plicht of voorschrift. Hiertoe behoort ook een wettelijke plicht om gehoor te geven aan verzoeken om informatie van de politie of het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen of organisaties ter bescherming tegen en voorkoming van fraude;
  2. om naleving van de bepalingen van onze overeenkomst met u of enige andere overeenkomst af te dwingen;
  3. ter bescherming van de rechten van MIXED.Industries en het voorkomen van fraude en
  4. aan die derden als wij in redelijkheid noodzakelijk achten ter vaststelling of voorkomen van misdrijven, bijv. de politie.

8. BEVEILIGING

 1. Wij hebben krachtige technologieën en beleidsmaatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens afdoende beschermd zijn.
 2. Wij hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage en onrechtmatige verwerking, niet-opzettelijk verlies, vernietiging en schade.
 3. Het verzenden van gegevens via het internet is nooit helemaal veilig. Hoewel wij maatregelen hebben getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, kunnen wij de beveiliging van uw gegevens die worden verzonden naar ons nooit helemaal garanderen; elke verzending is dan ook voor uw eigen risico. Zodra uw persoonsgegevens in ons bezit zijn, passen wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen toe om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

 9. UW RECHTEN

 1. U geniet op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten ten aanzien van de gegevens die we over u in ons bezit hebben. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kun u contact met ons opnemen op de hierna vermelde wijze. Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Het recht om in kennis te worden gesteld. U hebt het recht om op heldere, transparante en eenvoudig te begrijpen wijze in kennis te worden gesteld over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten. Dit is de reden waarom we u in dit beleid informatie verschaffen.
 3. Het recht tot inzage. U hebt het recht tot inzage in uw persoonsgegevens (indien deze door ons worden verwerkt). Dit stelt u bijvoorbeeld in staat te controleren of wij uw persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig de wetgeving inzake de gegevensbescherming. Als u inzage wilt in de gegevens die wij over u bezitten kun u contact met ons opnemen (zie Contactgegevens).
 4. Het recht op rectificatie. U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ons verzoeken fouten in de gegevens die we over u bezitten te rectificeren door contact met ons op te nemen (zie Contactgegevens).
 5. Het recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’). Dit recht houdt simpel gesteld in dat u ons kunt verzoeken de informatie die we over u bezitten te wissen of verwijderen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen (zie Contactgegevens). Dit recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde gevallen.
 6. Het recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om het verder gebruik van uw persoonsgegevens te laten ‘blokkeren’ of ‘onderdrukken’. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt kunnen we deze echter nog wel opslaan; we maken er alleen verder geen gebruik meer van.
 7. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht jouw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm zodat u deze kunt hergebruiken voor uw eigen doeleinden bij andere dienstverleners. Dit is echter geen algemeen recht en er zijn uitzonderingen op. Neem contact met ons op als u hierover meer wilt weten (zie Contactgegevens).
 8. Het recht een klacht in te dienen. U hebt het recht bij de bevoegde autoriteit voor de gegevensbescherming een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen of verwerken (zie Klachten).
 9. Het recht tot intrekking van toestemming. Als u ons toestemming hebt gegeven voor iets dat we doen met jouw persoonsgegevens (dat wil zeggen als wij een beroep doen op uw toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen (zie Contactgegevens). Het intrekken van uw toestemming maakt ons gebruik van uw persoonsgegevens ten tijde van uw toestemming echter niet onrechtmatig.
 10. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder voor direct-marketingdoeleinden en profilering. U kunt hiervoor contact opnemen met info@frst.nl.

10. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Elke wijziging in ons Privacybeleid wordt geplaatst op de site en, waar van toepassing, zullen we u op de hoogte brengen van de wijzigingen, bijvoorbeeld per e-mail.

Dit privacybeleid is meest recentelijk herzien op: 19/06/2018

11. KLACHTEN

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij een klacht van u hebben afgehandeld of als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake de gegevensbescherming, kun u uw wenden tot:

The Information Commissioner’s Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk:

 1. Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5A, Verenigd Koninkrijk
 2. Tel.: 0303 123 1113
 3. Website: www.ico.org.uk

en/of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens:

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
Correspondentieadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Tel.: 088-1805 250
Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

×